Počet položek: 0 0,00 €

Reklamácie

Adresa pro zasílání:

GRANT plus s.r.o., Melechovská 539, 584 01 Ledeč nad Sázavou

 

Rozdelenie životnosti
Záruka tovaru ustanovená zákonom je 24 mesiacov . Životnosť niektorých komponentu však môže byť výrazne kratšia . Je teda dôležité rozlišovať Záručnú lehotu a maximálne opotrebenie stanovené výrobcom . Z tohto sú jednotlivé komponenty a príslušenstvo elektronických cigariet rozdelené do troch kategórií :
1 ) Batérie a ďalšie elektronické súčiastky - u všetkých batérií je životnosť 300 dobíjacích cyklov , pričom kapacita batérie postupne klesá ( prirodzený jav u všetkých typov batérií , považovaný za bežné opotrebovanie )
2 ) atomizér , cartromizery , clearomizeru a ďalšie príslušenstvo , slúžiace na plnenie liquidom - jedná sa o spotrebný materiál , ktorého životnosť je 10 dní - 3 měsíce.V tomto prípade sa životnosť odvíja od frekvencie používania , spôsobu zaobchádzania , použitom liquidu apod Súčasťou týchto produktov je oi žeraviace špirálka , ktorá premieňa liquid v páre a nosné médium , privádzajúce liquid ku žeraviace spirálce ( knôty , vata ) . Používaním dochádza k postupnému zanášaniu špirálky aj knôtov a teda k postupnému znižovaniu výkonu . Hustejšie liquidy ( napr. " čokoláda " ) zanášajú špirálku viac ako redší ( napr. tabakové ) . Je určený max pre 30ml natankovaného e - liquidu .
3 ) Liquid a náplne - U liquidov upozorňujeme na skutočnosť , že z povahy tohto spotrebného tovaru predávaného v zapečatených obaloch vyplýva veľmi ťažké preukazovanie reklamovanej skutočnosti , samozrejme s jasnou výnimkou reklamácie na uplynulou dobu spotreby ktorá činí 2 roky a je vyznačená na obale liquidu .
Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru kupujúcim .
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním , upravovaním výrobku , , mechanickým poškodením či nadmerným zaťažovaním , popr . používam tovar , ktorý je v rozpore s účelom zakúpeného tovaru a návodom na jeho použitie . Možnosť reklamácie takisto zaniká v prípade , že k závade došlo bežným opotrebovaním , spôsobenom bežným používaním a záruka sa tiež nevzťahuje na škody spôsobené živelnou pohromou a na poškodenie tovaru pri jeho preprave od predávajúceho ku kupujúcemu .
Reklamáciu nie je možné uplatniť na závady atomizer , ktoré vznikli použitím neoriginálnych náplní či e - liquidu . Na trhu sú aj náplne a e - liquidy s agresívnejším zložením , ktoré môžu poškodiť atomizer . Všetky náplne a e - liquidy predávané našou firmou sú určené do elektronických cigariet predávaných touto firmou .
Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný a prípadne neopraviteľný tovar iným tovarom s rovnakými parametrami .
Záverečné reklamačný ustanovenia
V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok garantujeme maximálne urýchlenie reklamácie a jej vybavenie formou výmeny tovaru alebo vrátenie peňazí .
Povinnosti kupujúceho - reklamácie chybného tovaru
Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po prevzatí a skontrolovať , či je nepoškodený , kompletný a bez iných závad . Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy k zákazníkovi . Preto , ak je tovar poškodený dopravou , kupujúci spíše s prepravcom protokol o škode a škodu vymáha na prepravcovi , ktorý za túto škodu v plnej miere zodpovedá . Odporúčame poškodenú zásielku od dopravcu vôbec neprevziať a nechať ju vrátiť späť na adresu predávajúceho .
Tovar , ktorý reklamujete , je nutné zaslať vrátane kópie dokladu o zakúpení ( faktúry ) , ktorý slúži zároveň ako záručný list . Ďalej je nutné priložiť sprievodný list s popisom závady . Faktúra je prikladaná ku každej zásielke ( objednanému tovaru ) a táto slúži zároveň ako záručný list . Predávajúci odporúča pre reklamáciu použiť reklamačný list , ktorý je možné si stiahnuť TU .
Pokiaľ si zákazník ( kupujúci ) tovar neodoberá osobne , tak sa rozumie prevzatím tovaru a tým pádom aj dátum začatia plynutia záručnej doby okamih , kedy tovar kupujúci preberá od dopravcu .
Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi tým , čo je uvedené na faktúre a skutočne dodaným tovarom ( napríklad v druhu alebo množstve dodaného tovaru ) alebo ak s dodávkou neobdrží správne vyplnený dodací list či faktúru , je povinný ihneď , ( najneskôr však do piatich dní ) , podať písomnú správu na adresu predávajúceho , ktorý vyhotovil faktúru . Ak tak neurobí , hrozí mu , že na neskoršiu prípadnú reklamáciu nebude braný ohľad .
Rozpor medzi kúpnou zmluvou a dodaným tovarom
V prípade , že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( ďalej len " rozpor s kúpnou zmluvou " ) , má kupujúci právo na to , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť . To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil .
Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe
Reklamovaný tovar je potrebné zaslať doporučene na adresu GRANT plus s.r.o. ,Melechovská 539, Ledeč nad Sázavou, 58401. Balík nie je možné zaslať na dobierku , taký nebude predávajúcim prevzatý . Odporúčame poistenie zasielaného balíku s reklamovaným tovarom .
Tovar , ktorý reklamujete , je nutné zaslať vrátane kópie dokladu o zakúpení , ktorý slúži zároveň ako záručný list . Ďalej je nutné priložiť sprievodný list s popisom závady . Vzor reklamačného listu je možné si stiahnuť TU .
Kupujúci je povinný do balíčka priložiť nasledujúce nevyhnutné informácie potrebné pre vybavenie reklamácie :
a ) kontaktné údaje
b ) názov reklamovaného výrobku
c ) číslo objednávky , z ktorej sa reklamácia uplatňuje , prípadne číslo faktúry
d ) čo najvýstižnejší popis závad a ich prejavov
Kupujúci má možnosť využitia tohto Reklamačného listu .
K vybavovanie reklamácií či odstúpenie od zmluvy použite nasledujúci kontakt :

GRANTplus s.r.o., Melechovská 539, 584 01 Ledeč nad Sázavou

GRANTplus s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

Praha 3 - Žižkov

140 00

 e - mail : info@bomba-cig.cz
Mob : +420 608 138 367
Povinnosť predávajúceho
O reklamácii kupujúceho predávajúci rozhodne ihneď , najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru a vyrozumie o tom reklamujúceho formou elektronickej pošty , prípadne telefonicky . Predávajúci je povinný vydať písomný reklamačný protokol , ktorý obsahuje informácie o tom , kedy spotrebiteľ právo uplatnil , čo je obsahom reklamácie a ďalej potvrdenie o termíne a spôsobe vybavenia reklamácie , vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania , prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie . Predávajúci sa zaväzuje maximum oprávnených reklamácií vyriešiť nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí , a to výmenou tovaru " kus za kus "
Ak nie je možné z objektívnych dôvodov oprávnenú reklamáciu vyriešiť nasledujúci pracovný deň po jej prevzatí predávajúcim , je povinnosť predávajúceho reklamácia vrátane odstránenia chyby vybaviť bez zbytočných odkladov , a to najneskôr 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie , pokiaľ sa strany nedohodnú inak.