Počet položek: 0 0,00 €

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky, reklamačné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov (ďalej len Obchodné podmienky)

Tovar predávaný na tomto e-shope je určený výhradne osobám starším ako 18 rokov!

1. Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bomba-cig.sk. Kupujúci potvrdením objednávky v plnom rozsahu akceptuje tieto Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a tieto sú pre obe strany záväzné, ak nie je v zmluve výslovne stanovené niečo iné. Obchodné podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho aj kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar za podmienok stanovených týmito Obchodnými podmienkami a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.

 

2. Prevádzkovateľ internetového obchodu (ďalej len e-shop) www.bomba-cig.sk

Prevádzkovateľ: GRANTplus s.r.o., Praha 3 - Žižkov 130 00, Kubelíkova 1224/42,

IČO: 27496457, DIČ: CZ27496457

 

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.bomba-cig.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito Obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

Predmetom kúpnej zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

• bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru

• vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam, platným na území Európskej únie

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie formulárom predpísaných údajov a náležitostí pričinenia objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

 

Kúpna zmluva vzniká potvrdením prijatia objednávky. Potvrdenie objednávky bude Prevádzkovateľom zaslaný na email kupujúceho uvedený v objednávke.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 

Po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatia vzniká vlastnícke právo kupujúcemu.

Vyplnenie registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.bomba-cig.sk, dáva kupujúci súhlas k uchovávaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch.

Vykonaním objednávky v internetovom obchode www.bomba-cig.sk cez objednávkový formulár e-shopu, telefonicky alebo e-mailom, kupujúci zároveň prehlasuje, že je mu viac ako 18 rokov a že je teda spôsobilý ku kúpe e-liquidu, elektronickej cigarety a príslušenstva podľa zákona č 377/2004 Z. z.

Neprevzatie zásielky kupujúcim nie je odstúpením od kúpnej zmluvy podľa § 1829 Občianskeho zákonníka. Kupujúci môže zrušiť objednávku len do odoslania zásielky. V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu všetky náklady spojené s vybavením objednávky. Po úhrade týchto nákladov predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru, ktorú zašle na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Ak náklady za nevyzdvihnutú zásielku nebudú uhradené do 5 pracovných dní od zaslania informácie o nevyzdvihnutej zásielke, všetko bude postúpené právnemu oddeleniu, ktoré nás potom zastupuje pri ďalších rokovaniach. Výška pohľadávky sa potom zvýši o náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

4. Platobné metódy a ceny tovaru

 

Objednaný tovar je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. Dobierkou - pri dodaní tovaru dopravcom

2. Bankovým prevodom - vopred na bankový účet prevádzkovateľa pred dodaním tovaru, na základe nami vystavenej faktúry

3. Osobne - v našom sklade, nutné vopred dohodnúť po telefóne

Prevádzkovateľ si vyhradzuje na základe oznámenia zverejneného na www.bomba-cig.sk priebežne meniť možnosti platobných metód.

Ponukové ceny, uvedené v e-shope, sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v závislosti od vývoja menových kurzov, inflácie či pri zmenách dodávateľských podmienok výrobcov a dodávateľov tovaru do e-shopu. Kúpna cena je považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za danú objednávku na účet predávajúceho, uhradením v hotovosti či prevzatím zaplatenej dobierky.

Predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do zaplatenia celej kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, je súčasne daňovým dokladom.

Ceny uvedené v e-shope sú platné iba pri objednaní prostredníctvom tohto e-shopu a pri vybranom spôsobe platby.

 

5. Dodacie podmienky, ceny dopravného

Dodávky predmetu plnenia budú, podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností prevádzkovateľa, realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1 - 5 dní od prijatia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Nebude možné realizovať objednávku do maximálne 10 pracovných dní, bude o tejto skutočnosti zákazník informovaný a má právo už od prijatej objednávky odstúpiť alebo akceptovať dlhšiu dobu vybavenia tejto objednávky. Za splnenie objednávky sa považuje doručenie tovaru na uvedenú adresu kupujúceho. Dopravu na túto adresu si objednáva a zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom musí obsahovať daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný list pre príslušný tovar.

Ceny dopravného a spôsobu platby:

https://www.bomba-cig.sk/sk-texty-1.html

 

* Pozn. - cena za spôsob platby sa pripočítava k cene dopravného. Spôsob platby si kupujúci vyberá vo formulári objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje na základe oznámenia zverejneného na www.bomba-cig.sk priebežne meniť spôsoby platieb vrátane ich cenového ohodnotenia.

 

 

6. Prevzatie zásielky od zmluvného prepravcu

 

Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď pri jeho prevzatí a skontrolovať, či je nepoškodený, kompletný a bez iných chýb. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy k zákazníkovi, preto, ak je tovar poškodený dopravou, kupujúci spíše s prepravcom protokol o škode a škodu vymáha od prepravcu, ktorý za túto škodu v plnej miere zodpovedá. Odporúčame poškodenú zásielku od dopravcu vôbec neprevziať a nechať ju vrátiť späť na adresu predávajúceho.

 V prípade, že kupujúci zásielku neprevezme alebo si ju nevyzdvihne včas na zvolenom mieste dodania, budú kupujúcemu účtované náklady vzniknuté v súvislosti s neúspešným odoslaním zásielky.

 

7. Záruka a Reklamačný poriadok

 

Ako v každom obchode , tak aj v našom e - shope sa môže stať , že budete chcieť zakúpený tovar reklamovať . Hoci sa snažíme predávať iba tovar prvotriednej kvality , vždy sa môže objaviť chybný výrobok , pričom táto vada sa prejaví až po nejakej dobe . Sme samozrejme pripravení Vám maximálne vyjsť v ústrety aj v otázkach reklamácií a pre tieto prípady platia nasledujúce reklamačné podmienky . Všetka reklamačné konanie vo vzťahu k spotrebiteľovi sa riadi Občianskym zákonníkom .
Štandardná 24 mesačná záruka sa vzťahuje na elektrické aj elektronické komponenty - batérie , dobíjacie adaptéry apod
Zároveň je však potrebné odlíšiť pojmy Záručná doba a Životnosť . Z tohto sú jednotlivé komponenty a príslušenstvo elektronických cigariet rozdelené do troch kategórií :
1 ) Batérie a ďalšie elektronické súčiastky - u všetkých batérií je životnosť 300 dobíjacích cyklov , pričom kapacita batérie postupne klesá ( prirodzený jav u všetkých typov batérií , považovaný za bežné opotrebovanie )
2 ) atomizér , cartromizery , clearomizeru a ďalšie príslušenstvo , slúžiace na plnenie liquidom - jedná sa o spotrebný materiál , ktorého životnosť je 10 dní - 3 měsíce.V tomto prípade sa životnosť odvíja od frekvencie používania , spôsobu zaobchádzania , použitom liquidu apod Súčasťou týchto produktov je oi žeraviace špirálka , ktorá premieňa liquid v páre a nosné médium , privádzajúce liquid ku žeraviaca spirálce ( knôty , vata ) . Používaním dochádza k postupnému zanášaniu špirálky aj knôtov a teda k postupnému znižovaniu výkonu. Hustejšie liquidy ( napr. " čokoláda " ) zanášajú špirálku viac ako redší ( napr. tabakové ) .
3 ) Liquid a náplne - U liquidov upozorňujeme na skutočnosť , že z povahy tohto spotrebného tovaru predávaného v zapečatených obaloch vyplýva veľmi ťažké preukazovanie reklamovanej skutočnosti , samozrejme s jasnou výnimkou reklamácie na uplynulou dobu spotreby , ktorá činí 2 roky a je vyznačená na obale liquidu .
Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru kupujúcim .
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním , upravovaním výrobku , , mechanickým poškodením či nadmerným zaťažovaním , popr . používam tovar , ktorý je v rozpore s účelom zakúpeného tovaru a návodom na jeho použitie . Možnosť reklamácie takisto zaniká v prípade , že k závade došlo bežným opotrebovaním , spôsobenom bežným používaním a záruka sa tiež nevzťahuje na škody spôsobené živelnou pohromou a na poškodenie tovaru pri jeho preprave od predávajúceho ku kupujúcemu .
Reklamáciu nie je možné uplatniť na závady atomizer , ktoré vznikli použitím neoriginálnych náplní či e - liquidu , ktoré užívateľ zakúpil inde než od firmy GRANTplus s.r.o ,Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ : 27496457, DIČ: CZ27496457 . Na trhu sú aj náplne a e - liquidy s agresívnejším zložením , ktoré môžu poškodiť atomizer . Všetky náplne a e - liquidy predávané našou firmou sú určené do elektronických cigariet predávaných touto firmou .
Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný a prípadne neopraviteľný tovar iným tovarom s rovnakými parametrami .
Záverečné reklamačný ustanovenia
V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok garantujeme maximálne urýchlenie reklamácie a jej vybavenie formou výmeny tovaru alebo vrátenie peňazí .

Povinnosti kupujúceho - reklamácie chybného tovaru

Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po prevzatí a skontrolovať, či je nepoškodený, kompletný a bez iných chýb. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy k zákazníkovi. Preto, ak je tovar poškodený dopravou, kupujúci spíše s prepravcom protokol o škode a škodu vymáha od  prepravcu, ktorý za túto škodu v plnej miere zodpovedá. Odporúčame poškodenú zásielku od dopravcu vôbec neprevziať a nechať ju vrátiť späť na adresu predávajúceho.

Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť v pôvodnom obale, úplný, vrátane dokladu o zakúpení (faktúry), ktorý slúži zároveň ako záručný list. Ďalej je nutné priložiť sprievodný list s popisom reklamovaných chýb. Faktúra je priložená ku každej zásielke (objednanému tovaru) a táto slúži zároveň ako záručný list. Predávajúci odporúča pre reklamáciu použiť reklamačný list, ktorý je možné si stiahnuť TU.

Ak si zákazník (kupujúci) tovar neodoberá osobne, tak sa rozumie prevzatím tovaru a tým pádom aj dátum začatia plynutia záručnej doby okamih, kedy tovar kupujúci preberá od dopravcu.

 

Ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi tým, čo je uvedené na faktúre a skutočne dodaným tovarom (napríklad v druhu alebo množstve dodaného tovaru) alebo ak s dodávkou nedostane správne vyplnený dodací list či faktúru, je povinný ihneď (najneskôr však do piatich dní) podať písomnú správu na adresu predávajúceho, ktorý vyhotovil faktúru. Ak tak neurobí, hrozí mu, že na neskoršie prípadnú reklamáciu nebude braný ohľad.

 

Rozpor medzi kúpnou zmluvou a dodaným tovarom

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať doporučene na adresu GRANT plus s.r.o., Melechovská 539, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Balíček nie je možné zaslať na dobierku, takýto nebude predávajúcim prevzatý. Odporúčame poistenie zasielaného balíčka s reklamovaným tovarom.

Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť v pôvodnom obale, vrátane dokladu o zakúpení, ktorý slúži zároveň ako záručný list. Ďalej je nutné priložiť sprievodný list s popisom chyby. Vzor reklamačného listu je možné si stiahnuť TU.

Kupujúci je povinný do balíčka priložiť nasledujúce nevyhnutné informácie potrebné pre vybavenie reklamácie:

a) kontaktné údaje

b) názov reklamovaného výrobku

c) číslo objednávky, z ktorej sa reklamácia uplatňuje, prípadne číslo faktúry

d) čo najvýstižnejší popis chýb a ich prejavov

Kupujúci má možnosť využitia tohto Reklamačného listu.

 

K vybavovaniu reklamácií či odstúpeniu od zmluvy použite nasledujúci kontakt:

GRANTplus s.r.o., Melechovská 539, 584 01 Ledeč nad Sázavou

GRANTplus s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

Praha 3 -Žižkov

130 00

 

E-mail: info@bomba-cig.sk

Mobil: +420 608 138 367

 

Povinnosť predávajúceho

O reklamácii kupujúceho predávajúci rozhodne ihneď, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru a upovedomí o tom reklamujúceho formou elektronickej pošty, prípadne telefonicky. Predávajúci je povinný vydať písomný reklamačný protokol, ktorý obsahuje informácie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje maximum oprávnených reklamácií vyriešiť nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to výmenou tovaru „kus za kus“.

 

Ak nie je možné z objektívnych dôvodov oprávnenú reklamáciu vyriešiť nasledujúci pracovný deň po jej prevzatí predávajúcim, je povinnosť predávajúceho reklamácie vrátane odstránenia chyby vybaviť bez zbytočných odkladov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa strany nedohodnú inak.

 

8. Odstúpenie od objednávky (kúpnej zmluvy)

V súlade so zákonom č.108/2000 Z.z. máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Toto právo sa vzťahuje iba na nepodnikateľské subjekty. V opačnom prípade nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, a to podľa § 53, č.40/1964  Z.z.

 

Ak budú splnené podmienky pre vrátenie tovaru v 7-dňovej lehote a ak sa rozhodnete pre neho, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno urobiť iba písomnou formou, ktorá musí byť na adresu predávajúceho doručená najneskôr do 7 dní od dátumu prevzatia tovaru od zmluvného prepravcu. V oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy uveďte číslo objednávky, číslo faktúry, variabilný symbol, dátum nákupu a číslo bankového účtu, na ktorý požadujete zaslať sumu za tovar.

Ak ste už tovar prevzal (a) a posielate ho späť, môžete tak urobiť iba za nasledujúcich podmienok:

- Tovar musí byť nepoškodený

- Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a originálneho obalu) s originálom dokladu o kúpe tovaru

 

Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (POZOR! Doporučene neznamená na dobierku). Pokiaľ bude tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý a vráti sa kupujúcemu.

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet, uvedený v oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru či inak odporujúce vyššie uvedeným podmienkam sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

 Neprevzatie zásielky kupujúcim nie je odstúpením od kúpnej zmluvy podľa § 1829 Občianskeho zákonníka. Kupujúci môže zrušiť objednávku len do odoslania zásielky. V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu všetky náklady spojené s vybavením objednávky. Po úhrade týchto nákladov predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru, ktorú zašle na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Ak náklady za nevyzdvihnutú zásielku nebudú uhradené do 5 pracovných dní od zaslania informácie o nevyzdvihnutej zásielke, všetko bude postúpené právnemu oddeleniu, ktoré nás potom zastupuje pri ďalších rokovaniach. Výška pohľadávky sa potom zvýši o náklady na vymáhanie.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

Odstúpenie od objednávky sa rieši individuálne.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky (kúpnej zmluvy) v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába, popr. nedováža, alebo sa výrazne zmenila cena výrobku, alebo boli neúplne alebo chybne vyplnené iniciály kupujúceho.

 

9. Ochrana osobných údajov

 viz zde

10. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné a reklamačné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté niečo iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky. Zároveň tým kupujúci akceptuje aj cenu platnú v deň objednania tovaru a cenu za dopravu tovaru ku kupujúcemu, ak nebude preukázateľne dohodnuté inak. Všetky práva a povinnosti predávajúceho i kupujúceho nad rámec tejto obchodnej zmluvy sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým potom Občianskym, prípadne Obchodným zákonníkom.

 

Tieto Obchodné podmienky, reklamačné podmienky a podmienky pre ochranu osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 15.11.2013.